O instalacii seniora: List do Posla

1 (1)
 
Po inštalácii brata seniora sa zjavili i hlasy, že tam bolo tam bolo cítiť  kult osobnosti. Osobne som tam nič také necítil- práve naopak. Preto som napísal do  Evanjelického  poslal obsiahly príspevok so všetkými hlavnými myšlienkami ktoré odzneli počas inštalácie i ako som ich osobne pochopil aby  si každý mohol z toho sám dat odpoveď  v akom duchu  celá inštalácia bola a aký odkaz zaznel  z nej  i pre celý seniorát..
 
Nakoľko redakcia Evanjelického posla využila svoje  právo na krátenie i úpravu  rukopisov vyšiel z toho iba zostrih.
Myslím, že pre úplnú informáciu všetkých, ktorí nemali  možnosť byť priami účastníci je vhodné dať možnosť i s odstupom času zoznámiť sa s celým myšlienkovým obsahom inštalácie myjavského seniora.
 S  pozdravom

Michal Maliarik

Ev. poso23.X. 2013inštalácia

INŠTALÁCIA SENIORA MYJAVSKÉHO SENIORÁTU.

 

Vážení čitatelia Evanjelického posla -možno trošku nezvyčajným spôsobom sa chcem podeliť s Vami so svojimi dojmami z inštalácie seniora Myjavského seniorátu brata Miroslava Hvožďaru ml., ktorá sa konala vo Vrbovciach 29. septembra 2013.

Myslím , je vhodné v úvode pripomenúť, že inštalovaný senior  získal hneď v prvom kole volieb,  v ktorých sa zúčastnili traja kandidáti silný mandát predstavujúci temer 80% hlasov.

Vo svojom živote som mal možnosť byt účastníkom mnohých podujatí konaných či už v rámci nášho Myjavského zboru alebo  seniorátu . Nakoľko som pracoval  v oblasti kultúry ,mal som možnosť prežívať i atmosféru rôznych kultúrnych podujatí.

Každé  z nich malo svoju špecifickú slávnostnú atmosféru .

No pri tomto podujatí  sa k tej „štandardnej“ slávnostnej atmosfére pridalo ešte čosi na viac.

Niečo – čo osobne mňa a myslím , že i všetkých  prítomných elektrizovalo a prenikalo až do špiku kostí. Bola to  atmosféra presiaknutá duchom lásky, ktorý sa vlieval do sŕdc všetkým , ktorí zaplnili kostol vo Vrbovciach  tak, že „praskal vo švíkoch“. Veď sa tu zišlo  vyše 1200 evanjelikov  z Vrboviec , okolitého kopaničiarskeho kraja , hostí z celého Slovenska i zahraničia.

Človek vie vekom možno viac precítiť niektoré veci –  no pri pohľade na tváre rôznych generácii bolo vidieť, že to nebolo dané iba tým vekom- prechádzalo to všetkými- tými mladými i skôr narodenými. Najlepším dôkazom tej atmosféry  boli  slzami dojatia pokropené nielen líca „ kopaničiariek“ – ale i na tvárach „tvrdých kopaničiarov “ sa v mnohých chvíľach leskli  slzy z úprimného dojatia.

V nasledovných riadkoch chcem priblížiť aspoň  hlavné myšlienky, ktoré odzneli na inštalácii a pokúsiť sa vtesnať do nich aspoň náznak  ducha atmosféry, v ktorom sa celá inštalácia niesla .

Slávnostný inštalačný akt vykonala  seniorka Považského seniorátu Eva Juríková v zastúpení biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu.

Slávnostnú kázeň mal emeritný generálny biskup Július Filo.

V úvode uviedol, že v našej evanjelickej cirkvi sa život  spoločenstva dá členiť volebnými obdobiami čelných predstaviteľov na každej úrovni. Volíme si demokraticky predstaviteľov a dúfame , že si takto otvoríme cestu pre rast, pozitívnu zmenu, obnovu. Pripomenul súčasne i jedno varovanie, ktoré vyriekol Ronald Reagan:

„Politici majú sklon myslieť na budúce voľby- a nie na budúce pokolenie…“

Ďalej povedal : “pri novom období života nášho seniorátu má ísť o lepšiu budúcnosť nás všetkých, o budúce pokolenie. Na čom teda založiť budúcnosť ,z čoho čerpať silu  a akým spôsobom postupovať? Na tieto otázky  nájdeme odpovede  v Božom slove.“

Za základ si  emeritný biskup vybral slová  z listu Filipským , ktorý  nazývajú vykladači : „ List plných výborných správ- alebo tiež list radosti.“ Opakovane sa v ňom objavuje výzva:  radujte sa! Základom, na ktorom stojí  naša radosť a nádej  pre budúcnosť, je evanjelium  Ježiša Krista. Nažívajte tak ako je hodné evanjelia Kristovho. Dostal sa nám dar  milosti, ktorý  nesmie zostať darom  skrytým v nás a zamknutým v našich kostoloch.

Evanjelium nesmie byť svetlom ukrytým pod nádobou. Viera sa musí prejavovať životom. To sa smie stať viditeľne i v našom kraji okolo Myjavy, kde boli a sú  evanjelici sociologicky väčšinou.

Stojme v jednom Duchu. Stojme v  ňom pevne ,ako to deklaroval i Dr. Martin Luther pred cirkevnými predstaviteľmi , ktorí nepochopili jeho dielo obnovy cirkvi : „Tu stojím inak nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj“.

Buďme  jednotní v láske. Nech sa svet triešti – je to veľká škoda, keď to robí – my buďme jednotní. Zabudnime na to, čo sa nepodarilo v minulosti,  odložme do zabudnutia predvolebné spory a teraz buďme jednotní ako spoločenstvo súrodencov v Kristovi .

Martin Luther  King povedal :  “Ježiš Kristus bol extrémistom lásky.  Láska je jediná sila, ktorá je schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.“ Buďme jednotní  vo veľkej láske podľa vzoru Kristovho a spoločenstvo nášho seniorátu bude mať pred sebou nádejnú a radostnú budúcnosť. Božie slovo očakáva od nás láskavú odvahu v boji za evanjelium. I keď sa v našom svete  zdá , že zlo je neporaziteľné,  zlé štatistiky sa môžu zmeniť. Preto stojme v jednom duchu,  buďme jednotní v láske.

V závere slávnostnej  kázne poďakoval emeritný biskup Pánu Bohu, že v bratovi Miroslavovi Hvožďarovi   máme seniora , ktorý vyžaruje lásku , je obetavý v láske a snaží sa riadiť zásadami Kristovej lásky. Bojujme spolu za vieru v evanjelium, aby náš seniorát prekonal slabosti , rozkvital a stal sa kvasom  pre spoločnosť  v tomto krásnom kúte Slovenska

Jedinečnosť atmosféry inštalácie umocňovali i jednotlivé hudobné vstupy.   Skutočnosť, že okrem klasickej vznešenej organovej hudby zneli v priestoroch kostola tiež tóny dychovej hudby , mládežníckej hudobnej skupiny i spevokolu –  bolo  jasné svedectvo  vypovedajúce o doterajšej úspešnej práci farára Miroslava Hvožďaru v zbore so všetkými generáciami.

Veľmi emotívne zapôsobili  prednesené  vrúcne modlitby od malej 4- ročnej T. Pekníkovej, alebo v „echt“ Vrbovčianskom dialekte podaná modlitba od K. Zlochovej . Rovnako tak  modlitba  od dištriktuálneho dozorcu V. Daniša i samotného Seniora vyvolali v očiach všetkých slzy úprimného dojatia. Po slávnostnom inštalačnom akte dostali priestor  tiež príhovory cirkevných predstaviteľov, študentov z bohosloveckej fakulty, domácich i zahraničných hostí. Pozdravnými listami vyjadrili svoju radosť z tejto chvíle i predstavitelia slovenských cirkevných zborov z Austrálie a Kanady.

Z príhovoru inštalovaného seniora považujem za potrebné uviesť základné  myšlienky, v ktorých načrtol svoje priority v seniorálnej službe. Príhovor  seniora sa začínal slovami vďaky voči Pánu Bohu: „Dobroreč duša moja Hospodina a nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení“. /ž103,1-2/ Poďakoval sa Pánu Bohu za život, ochranu a povolanie do služby . „On ma viedol od narodenia , len  z jeho milosti som,  čo som…“ Pri poďakovaní  svojim rodičom spomenul, ako prinášali biednym ľudom Pána Ježiša a ako ich evanjelium menilo. Túto  pomoc  najbiednejším rómskym deťom v Slavošovciach , kde vtedy pôsobili rodičia, vnímal ako malý chlapec a táto skutočnosť sa vryla do jeho vedomia  a ovplyvňuje jeho prácu doteraz.

Ďalej poďakoval  svojim bratom, celému Cirkevnému zboru Vrbovce i všetkým zborom  Myjavského seniorátu za dôveru  ,všetkým  oltárnym bratom a sestrám ako i ostatným bratom a sestrám  z celého Slovenska i zahraničia.

V ďalšej časti jeho príhovoru  rezonoval text : „O sebe však hovoríme: sme vašimi služobníkmi  pre Ježiša“ /2Kor 4,5/  Duch Pána Ježiša Krista nás vedie k službe – nie panovať nad bratom a ani nie povyšovať sa nad ním a ponižovať ho. Láska Krista a služba vedie vždy k snahe pochopiť brata . Slúžiť to je duch a spôsob Krista –to je kristov  program!

Starí Rimania mali príslovie: “  Svornosťou malé veci rastú , nesvornosťou sa  aj tie najväčšie rúcajú .“ Kde je svornosť, tam je  úcta, tam je radosť  z práce.   Kde je naopak hašterivosť, kde sa napadá aj všetko dobré , tam sa práca rúca.

Ďalej uviedol  – že v tomto roku sme si pripomínali našu slovanskú minulosť a misiu. Z tejto histórie vieme , že keď knieža Svätopluk zomieral , povolal  svojich troch synov a dal im do rúk  zväzok  troch prútov. Kázal im rozlomiť ho – nešlo to. Potom vytiahol po jednom prúte a to šlo už ľahko. Vtedy im dal ponaučenie: Keď budete ako bratia svorní , nik Vás nepremôže , ale ak sa budete napádať a hašteriť, nepriateľ vás premôže a ríša sa rozpadne.

V našom Myjavskom senioráte máme  tých prútov až dvadsať- dvadsať duchovných pastierov. Urobme preto svojou službou  všetko pre to, aby to bol pevný pilier  našej Evanjelickej cirkvi. Pozývam Vás všetkých do tejto služby. Apoštol Pavel sa   predstavuje vo všetkých listoch zborom  ako služobník  Ježiša Krista -„O sebe hovoríme: sme vašimi služobníkmi pre Ježiša“. Služobník –to je pravý titul, ktorý vyjadruje podstatu každého úradu, každého  pracovníka cirkvi  od kostolníka po biskupa. V zbore stojíme  všetci ako služobníci Ježiša Krista .

Tak nám to ukázal na sebe Ježiš- tak nás sám poveril za služobníkov. On, Pán neba i zeme sa ponížil, aby sa stal služobníkom . Syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili , ale aby On slúžil  a vydal svoj život ako výkupné za nás. Nezasadol na trón, aby panoval, ale na každom kroku slúžil, bral na seba bremená ľudí. V kňazskom povolaní je preto slúžiť  najväčšie poslanie , hodnota i požehnanie. Pán Ježiš v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi ukázal , že kňaz a levíta, ktorí obišli raneného pocestného  odkázaného na ich pomoc – zlyhali . Oni sa mali prví skloniť a pomáhať.

V tomto duchu by sa mal niesť aj program pre  vnútromisijnú službu v celom Myjavskom senioráte. Potrebujú ju deti konfirmandi, mladí ľudia – je im potrebné podať primerané posolstvo o Ježišovi  a z láskou dokázať, že sme tu pre nich  v škole i v zbore. Táto misijná služba je potrebná i pre rodiny a starých ľudí.  Títo  vždy mali problémy – dnes ich majú mimoriadne.. Potrebná je v nemocniciach i detských domovoch – tam sú  ľudia, ktorí nás čakajú a dôverujú nám. Aj celoplošné zapojenie laikov vo všetkých úsekoch je mimoriadne potrebné .

Senior poprosil všetky  sestry a bratov aby si slúžili každý tým  darom , ktorý dostali.

V závere svojho príhovoru  uviedol ,že  keď rozmýšľal, prečo  bol zvolený prišiel  na to , že Pán Boh si volí často pre svoje dielo slabých ľudí /viď pastiera Dávida, chudobné dievča Máriu /. Vyznal , že je celkom odkázaný na Božiu pomoc, a preto v modlitbách  prosí o Božiu prítomnosť. Inštalácia nás všetkých povzbudila  do spoločnej služby a lásky , do novej etapy, nových vzťahov odpúšťania , vzájomnej úcty i rešpektu.

Urobme  všetko pre to, aby náš seniorát  bol pevným pilierom  našej Evanjelickej cirkvi a.v.

Myslím , že za touto vetou  už nie je potrebné dodať nič… Je to najlepší odkaz i výzva z inštalácie  seniora Myjavského  seniorátu.

16.10.2013       Michal Maliarik

Advertisements

Podakovanie od brata seniora Hvozdaru

 

il_fullxfull.200984747

 

POĎAKOVANIE:

Drahí moji priatelia, milé sestry a milí bratia!

Chcem sa Vám všetkým aspoň touto cestou srdečne poďakovať za všetky Vaše pekné a milé gratulácie k mojej inštalácii i k mojim narodeninám. Veľmi si to vážim! Každé jedno slovo či úprimné prianie je pre mňa vzácnym darom. Ďakujem Pánu Bohu za Vás! Ďakujem za všetku Vašu podporu, pomoc a povzbudenie, ktoré mi od začiatku dodávali odvahu slúžiť verne nášmu Pánovi.

Aj ja Vám chcem zaželať radosť z Božej prítomnosti, veľa lásky a pokoja a mnoho krásnych zážitkov na ceste za Pánom Ježišom.

Nech Vám Pán Boh Vašu lásku a obetavosť bohato vynahradí!

Váš priateľ a brat

 

M.Hvožďara

Prihovor k instalacii od studently z EBF fakulty

ebf

Vážený brat farár a teraz už aj senior,

V živote každého človeka sú dni, ktoré sú tak povediac bežné. Pri rýchlom plynutí času sa  na nich veľmi rýchlo zabudne. No existujú aj také dni na  ktoré sa nezabúda nikdy a to preto, lebo sú niečím výnimočné. Iné od tých ostatných. A práve jeden z  takýchto nezabudnuteľných dní  prežívate aj  Vy teraz v tejto chvíli  a to Vašu inštaláciu za seniora.

Tomuto Vášmu  seniorstvu však niečo predchádzalo. Tým niečím boli rôzne životné cesty, ktoré sú už za Vami. Aj na nich Vás  Pán Boh  formoval  a  neustále riadil Vaše kroky. S Jeho pomocou ste prešli cestou misionára, duchovného pastiera, ale aj cestou vysokoškolského pedagóga na EBF v Ba.

Dovoľte mi teda prihovoriť sa Vám v tento výnimočný deň nielen mojom mene ,ale aj v mene všetkých študentov, ktorých ste na tejto dlhoročnej pedagogickej ceste stretli a učili.

Je veľmi zvláštne rozprávať o Bohu a službe Vám  vlastnému učiteľovi, ktorý presne tieto veci nás študentov vyučoval.

Vždy keď ste nás učili neustále ste sa nám pripomínali,  nech nikdy nezabúdame prečo sme prišli na fakultu. Ak sa zamyslíte  dôvod prečo sme my prišli na fakultu je tým istým dôvodom prečo ste seniorom. Tento dôvod nájdeme aj v Písme  v 1Pt 2,21 takto:1lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.

Do služby nepovoláva len tak hocikto, ale samotný Boh, ktorý nás stvoril a Boh ,ktorý nás svojou smrťou vykúpil. A  On  Ten Veľký Boh si povolal do tejto seniorskej služby aj Vás. Dnešným dňom toto Vaše povolanie nie je len vnútorné, ale už ste aj oficiálne  uvedený do tejto seniorskej služby cirkvou.

Budete mať ešte menej času ,ešte viac starosti a mnoho povinností. A toto všetko sa dá sa to zvládnuť s modlitbou ,teda  tak , že nad všetkým bude  Pán Boh. Určite sa vo svojej funkcií nevyhnete rôznym  starostiam problémom ,či  prekážkam .Ak prídu treba len  nasledovať Ježišove šľapaje. Naše ľudské problémy sa umenšujú ak si uvedomíme aký  pozemský život mál samotný Boh Ježiš Kristus ako trpel a umieral. Život s Kristom nikdy nie je ľahký, no večný život bez Krista nie je. Vždy nasledujte Kristov príklad tak ako ste ho nasledovali aj doteraz a On Vám Vašu službu určite požehná tak ako požehnával aj Vašu službu u nás na fakulte medzi študentmi.

V živote študenta našej fakulty boli dni ,ktoré boli bežné. Pri rýchlom plynutí času  sa na nich rýchlo zabudne. No existovali aj iné dni, také na ktoré sa nezabúdalo a nikdy nezabudne pretože boli niečím výnimočné. Iné od tých ostatných. A tie výnimočné a nezabudnuteľné dni na fakulte boli práve tie pondelky ,ktoré ste chodili k nám. A my sme tajne chodili vyzerať kedy už zaparkujete pred fakultou. Vaše hodiny boli tie na ktoré sme  začínali modlitbou a Božím Slovom. Tie kde sme spievali aj smiali. A tie  na ,ktoré sme sa celý týždeň tešili . A čo je najkrajšie ,že sme okrem poznatkov  ste nás  naučili aj niečo iné ,že ku všetkým  ľuďom treba pristupovať  s láskou, ochotou  a trpezlivosťou  a ,že tak ako nás Boh miluje  sa máme milovať navzájom.

Neboli ste pre študentov len ich  učiteľom. Pre mnohých ste boli ste aj  spirituálom, poradcom, či otcom. A tento čas je pre nás študentov je preč.  No my, veríme že raz ak Boh dá príde iný  čas, že sa pre Vás brány fakulty znova otvoria a  študenti budú môcť znova vyzerať kedy prídete.

Na teraz však už nie ste naším učiteľom učiteľ, ale máte nové poslanie   teraz ste seniorom.

Tomuto  Vášmu seniorstvu  však  niečo patrí.  Tým niečím  je nová cesta, ktorá je pred Vami. Každodenne  si  spomeňte na 37,5 Žalm: Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.

Na tejto seniorskej ceste bude  Boh vždy s Vami, pretože On nikdy neopúšťa a nezabúda na  svoje deti. A my Vaše fakultné deti zas  nikdy nezabudneme na Vás ,úžasného učiteľa, nášho vynikajúceho brata farára, ktorý nám bude na EBF chýbať……

A na záver prijmite ešte jedno prianie

aby Vás vždy sprevádzalo Božie požehnanie

Nech vo svojej službe máte múdrosť mnohú

Seniorské rozhodnutia zverujte len Bohu

Ak prídu ťažšie  chvíle a je treba posilu

Nermúťte sa ,neklesajte máte  na to Bibliu

Nech  nové povinnosti s ľahkosťou zvládate

A  vždy v každej chvíli mocnú vieru  máte

Vo Vašej službe vždy majte na pamäti

Tri  jednoduché ,ale dôležite vety:

Boh  Otec Vás chráni svojimi dlaňami

Boh Syn Vás vykúpil svojimi ranami

Boh Duch nech vedie Vás i Vrbovčiansky zbor

To je naším želaním brat farár už senior

To Vám prajem za študentov ,ktorých ste učili

A ktorí Vám ďakujú teraz v tejto  chvíli

Janka Kendzurova

Kazen brata Filu zo dna 29.9.2013 pri prilezitosti instalacie brata Hvozdaru do funkcie seniora Myjavskeho Senioratu

 

IMG_6383, kazen biskupa Fila

 

 

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky

ústami ohlasovať Tvoju vernosť (Bože) z rodu na rod

Lebo si riekol: Naveky je postavená milosť v nebesiach

Na nich si upevnil svoju vernosť. Amen (Ž 89,2-3)

Fil 1,27

 

Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, slávnostné kresťanské zhromaždenie!

V našej evanjelickej cirkvi sa život nášho spoločenstva dá členiť volebnými obdobiami čelných predstaviteľov. Tak je to na každej úrovni, v zbere senioráte, dištrikte i v celej cirkvi. Tak ako v iných spoločenstvách sveta si demokraticky volíme predstaviteľov a dúfame, že takto otvoríme cestu pre rast, pozitívnu zmenu, obnovu. Od Ronalda Reagana pochádza jedno varovanie, ktoré by som rád na tomto mieste citoval: „Politici majú sklon myslieť na budúce voľby a nie na budúce pokolenie.“….  Pri novom období života nášho seniorátu má ísť o budúcnosť. O lepšiu budúcnosť nás všetkých, o budúce pokolenie. O to, aby sme spolu to budúce obdobie využili, čo najlepšie.

Na čom založiť budúcnosť, z čoho máme vychádzať? Na čom pri tom stavať, z čoho čerpať silu a akým spôsobom postupovať?  Na tieto otázky by sme chceli spolu hľadať odpovede v Božom slove.

Vybral som slová z listu Filipským. Tento list nazývajú vykladači: List plný výborných správ. Volajú ho tiež listom radosti. Opakovane sa v tomto liste objavuje slovo radosť a výzva: radujte sa! Deje sa to napriek tomu, že Pavel opúšťal Filipis po búrke prenasledovania a po väzení, ktoré bolo v rozpore so zákonmi Rímskej ríše. Pavlove zážitky ho napriek tomu nevedú pri pomyslení na Filipis k obavám  a malovernosti. A okrem toho:  napriek tomu, že Pavel tento list píše z väzenia v Ríme, dostávame aj my dnes tento list radosti a výborných správ.

Na čom je teda založená radosť a výborné plány pre budúcnosť?

Milovaní bratia a sestry!

Základom, na ktorom stojí naša radosť a nádej pre budúcnosť,  je evanjelium Ježiša KristaDostalo sa nám milosti pre Krista, hovorí tento list radosti a nádeje pre budúcnosť. Mne žiť je Kristus a umrieť zisk, hovorí Pavel. Pre evanjelium, ktoré som prijal, čokoľvek by sa mi stalo, viem, že to znamená napredovanie, hovorí Pavel. Žiť s Kristom z Jeho evanjelia!

Toto smiem spolu vyhlásiť za základ našej budúcej nádeje aj v našom senioráte, v ktorom spolu slúžime, ako ordinovaní, či neordinovaní spolupracovníci. Základom, na ktorom stojí naša radosť a naša nádej pre budúcnosť je evanjelium Ježiša Krista.

Pri tom je jedna vec podstatná, kladie nám na srdce Božie slovo pre nás dnes. Nažívajte tak ako je hodné evanjelia Kristovho. Áno, dostalo sa nám milosti. To nesmie ostať darom, ktorý by bol skrytý v nás, zamknutý v našich kostoloch. Evanjelium nesmie byť svetlom skrytým pod nádobou. Podstatné je, aby sme žili ako je hodné evanjelia Kristovho, aby sme každý deň kráčali ako zmocnení evanjeliom, aby sme pestovali vzťahy podľa evanjelia, z moci Kristovej milosti, aby sme usilovne budovali cirkev. Je to tak správne v zmysle Kristových slov: po ovocí poznáte ich. Tak hovorí Pavel, hoci bol vtedy odrezaný od života vo väzení. Viera sa musí prejavovať životom! To sa smie stať viditeľne aj pri nás v našom kraji okolo Myjavy, v našom senioráte. Tu kde boli a snáď stále sú evanjelici sociologicky väčšinovým fenoménom.

K čomu nás pozýva evanjelium, čo dokáže spôsobiť v našom živote?

1.Stojme v jednom Duchu. Žijeme z Ducha Božieho, ktorý je Duchom moci a robí nás živým organizmom. Stojme v ňom pevne! V ťažkostiach niekedy kresťania cúvajú, zlyhávajú. Stojme pevne v Duchu! Tak ako to deklaroval za seba na sneme v meste Worms náš reformátor Dr. Martin Luther pred cirkevnými predstaviteľmi, ktorí nepochopili Jeho dielo obnovy cirkvi: Tu stojím, inak nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj. Stojme v jednom Duchu, bratia a sestry!

2.Buďme jednotní v láske. Nech sa svet háda a triešti, a je to veľká škoda, keď to robí, my buďme jednotní. Zabudnime na to, čo sa nepodarilo dobre v minulosti, odložme do zabudnutia predvolebné spory a teraz buďme jednotní, ako spoločenstvo súrodencov v Kristovi. Martin Luther King jr. v jednej svojej reči povedal. Ježiš Kristus bol extrémistom lásky. Láska je jediná sila, ktorá je schopná zmeniť nepriateľa na priateľa. Buďme jednotní v extrémne veľkej láske podľa vzoru Kristovho a spoločenstvo nášho seniorátu bude mať pred sebou radostnú a nádejnú budúcnosť.

3.Bojujme za vieru v evanjelium. Apoštol Pavel očakáva, že budeme žiť vierou vo víťazstvo. V našom svete sa často zdá, že zlo a nerozumnosť sú neporaziteľné. Božie slovo od nás očakáva chladnú, láskavú odvahu v boji za evanjelium. Zlé štatistiky sa môžu zmeniť. Výsledky nášho snaženia môžu byť v budúcnosti lepšie ako boli doteraz.

Je to tak preto, lebo základom, na ktorom stojí naša radosť a nádej pre budúcnosť je evanjelium Ježiša Krista. Evanjelium je mocou Božou na záchranu. Vedie k dobrej budúcnosti. Preto stojme v jednom Duchu, buďme jednotní v láske. Ďakujem Bohu, že v bratovi Mirkovi máme seniora, ktorý vyžaruje lásku,  je obetavý v láske a snaží sa riadiť predovšetkým zásadami Kristovej lásky. Bojujme spolu za vieru v evanjelium, aby náš seniorát prekonal slabosti, povstal a rozkvitol a stal sa kvasom pre spoločnosť v tomto krásnom kúte Slovenska . To sa môže stať vtedy, keď budeme žiť spolu ako je hodné evanjelia Kristovho.  Amen

Pozyvame vas na instalaciu noveho seniora!

Pozvanka na instalaciu

Kedy: 29 Septembra 2013 o 13:30 hodine

Kde: V evanjelickom kostole vo Vrbovciach

Kto: Brat Hvozdara bude instalovany  za seniora Myjavskeho senioratu. Instalaciu vykona zastupkyna biskupa Zapadneho distriktu, Seniorka Povazskeho Senioratu pani Jurikova.

Je to paradox, lebo pani Jurikova hlasovala vo vyhlaseni zboru biskupov a seniorov minuly rok vo Zvolene proti Miroslavovi Hvozdarovi a este napisala proti nemu ostry clanok v envanjelickom posle (vid jej clanok: Pohlad z druhej strany v evanjelickom posle: http://www.tranoscius.sk/index.php?menu=id22 ).

Ako mi napisal jeden presbyter z Vrboviec – brat farar Hvozdara je s tym zmiereny, ale presbyteri z Vrboviec nie.

Predtym, ako bolo rozhodnute o tom, kto bude brata Hvozdaru instalovat, presbyteri poslali list biskupovi Zapadneho distriktu Krivdovi, v ktorom ho poziadali, aby brata Hvozdaru instaloval emeritny biskup. Podla cirkevnych smernic, emeritny biskup ma take iste pravomoci ako generalny biskup vo funkcii, avsak na to potrebuje suhlas. Krivda vsak ziadost nasich presbyterov zamietol – suhlas nedal a navrhol jeho zastupkynu Jurikovu.

Nuz ale instalacia je radostna udalost v ktorej brat Hvozdara dostane pozehnanie od pani Jurikovej, a ja verim, ze to pozehnanie bude uprimne.

Tesime sa teda v nadeji, ze sa uz konecne nasa vrchnost zacne spravat k nasmu bratovi slusne, s vaznostou, bratskou uctou a laskou. A podme tuto nadej vyjadrit zjednoteni navstevou instalacie.

Vsetci ste pozvani!

Miska

List Dekanovi

zakaz prednasania

Vážený pán dekan

Mgr.Ľubomír Batka, PhD.

Prijmite môj pozdrav z Myjavy.

Začnem môj list trošku  netradične- nechcel som vlastným ušiam veriť, keď som sa dopočul, že ste dali výpoveď bratovi farárovi Hvožďarovi z dôvodu šetrenia- reštrukturalizácie.

Je mi veľmi smutno  ako luteránovi -potomkovi  starej myjavskej luteránskej rodiny.

Veľmi pozorne som sledoval všetko čo sa dialo okolo brata farára Hvožďaru.

Nemohol som mlčať a iba pasívne sledovať  to svinstvo -inak sa ani nazvať nedá a aktívne som vystúpil na jeho obranu a očistenie mena.

Poznám jeho prácu a výsledky môžem ich porovnávať napríklad s mojou rodnou  Myjavou .

Veľmi ma potešil  hneď v počiatku Váš chlapský postoj ,keď ste sa  pohovore s bratom Farárom nedal zatiahnúť do  hry proti Hvožďarovi a nedal mu výpoveď.

O to nepochopiteľnejší je však pre mňa Váš   súčasný krok  s výpoveďou  Hvožďarovi

Teraz, keď brat farár Hvožďara dostal vo voľbách  fantastický mandát od ľudí z celého myjavského seniorátu.

Vlastne asi som to pochopil- ak si premietnem nedávne stretnutie s generálnym biskupom a dozorcom na Vrbovcoch .

Bolo to stretnutie plné očakávania , že prinesie  posun- možno i doriešenie nespravodlivého obvinenia.

Kvitovala sa ochota najvyšších predstaviteľov cirkvi, že si našli čas na takéto osobné stretnutie  v rámci Synody.

V úvodných príhovoroch zaznelo z úst  oboch predstaviteľov želanie o upokojenie situácie v cirkvi .

Že nikto nechce rozbíjať evanjelickú  cirkev – ale chce iba očistiť  meno brata farára Hvožďaru a zboru.

Začalo sa to nádejne- no  po  nádejnom úvode som si  v závere  trojhodinovej diskusie uvedomil že, predstava generálneho  biskupa  a cirkevníkov i moja na riešenie sa líši.

Bolo vidno ,že si uvedomuje  hĺbku problému ,ktorý  podčiarklo i jednoznačné zvolenie Hvožďaru  za seniora – jeho silný mandát .

No to riešenie je  v polohe – zamiesť to pod koberec  bez toho aby sa očistilo meno Hvožďaru i celého zboru.

Stretnutie na Vrbovcoch žiaľ neprinieslo očakávaný posun v očistení mena  Hvožďaru,  ukončilo sa iba v  očakávaním na zvolanie predsedníctva aby sa tam ďalej rokovalo…

Nikto z prítomných však  určite netušil ,že za pár dní miesto potrebného balzamu na zacelenie rany príde ďalší jed..

Ten jed v podobe  zrušenia zmluvy na prednášanie ste  mu pod  zámienkou  šetrenia a reštrukturalizácie predložil bohužiaľ Vy.

Ak by  bola skutočná príčina úspora –reštrukturalizácia- tak by ste musel iba uvítať ochotu Hvožďaru  prednášať i zadarmo.

Takto to chápem iba  ako ďalší stupeň  tlaku vedenia evanjelickej cirkvi na  eliminovanie vplyvu Hvožďarovej práce na mladú generáciu i budúcich farárov.

Vážený pán dekan.

Zhodneme sa určite v tom , že nechceme aby sme každoročne  počúvali  ako sa zmenšujú rady evanjelikov, že žiaci nemajú záujem o náboženstvo, že mladá generácia  je čoraz viac apatická vo vzťahu k svojej evanjelickej  cirkvi i v  bývalých  luteránskych baštách .

Potom ale nelikvidujme kňazov typu Hvožďaru- ale si ich chráňme -umožnime im čo najviac využiť ich schopnosť v oslovovaní najmä mladej generácie i budúcich kňazov!!!

Pomôžem si príkladom  rádia, ktoré vysiela na  frekvencii,  na ktorú sú naladení jeho poslucháči .

Súčasní kňazi musia vedieť hovoriť práve na takej frekvencii na ktorej ich  môžu zachytiť a počúvať bežní ľudia a najmä mladá  generácia .

A tu je Hvožďarová práca i v prednáškovej sále potrebná ako soľ…

Myslím, že rozprávku –„soľ nad zlato“ poznáte -ak je nedostatok soli viete ako  to v tom kráľovstve dopadlo – nepomohlo ani zlato..

Vážený pán dekan.

Prosím Vás ,zvážte ešte raz svoje rozhodnutie -či skutočne ušetrenie  tých pár eur za Hvožďarove prednášky je riešenie finančnej  situácie –pripomínam, že ponúka prednášať i zadarmo.

Ak  sú peniaze iba  zástierka a za tým všetkým je mocenská hra – zvážte či Vám záleží na tom aby budúci kňazi vedeli osloviť bežných mladých ľudí a evanjelická cirkev nevymierala -alebo podľahnete tlaku  …

Božie mlyny melú pomaly ale iste a  história je pri  hľadaní pravdy tiež neúprosná…

Zostávam s úctou

Myjava  22. 7. 2013

Michal  Maliarik

P.S. Tento  list dávam na vedomie i  zboru Vrbovce.

Brata Hvozdaru prepustili z fakulty!

chess-56181973446_xlarge

Na sukromnych facebookovych strankach mnohych prezbyterov a ostatnych clenov cirkevneho zboru vo Vrbovciach sa tento tyzden objavovali  dotazy “co je na tom pravdy, ze brat farar Doktor Miroslav Hvozdara dostal vypoved z Evanjelickej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenskeho (EBF UK) v Bratislave”.

Na zaklade tychto dotazov – aby sme vec uviedli na spravnu mieru – sa prezbyteri po bohosluzbach 21 Jula spytali brata farara; co je na tom pravdy. Brat farar potvrdil, ze dostal od dekana EBF UK Lubomira Batku dopis v ktorom sa uvadza, ze v novom akademickom roku 2013/2014 sa vzhladom na financnu situaciu fakulty s nim ako prednasajucim nepocita.

Brat farar podal odvolanie a dalej s k tomu nechce vyjadrovat. Presbyteri konstatuju, ze to je polutovania hodna situacia, kedze na fakulte pracuje vyse 20 rokov a pobera iba symbolicku sumu za svoju pracu (cca. 95eur mesacne).

Vieme, ze dalsi prednasajuci poberaju omnoho, omnoho viac. Takze to nie je pravy dovod, preco sa s bratom fararom Hvozdarom nepocita dalej ako s prednasajucim na fakulte EBF UK. Myslime si, ze su tam ine pohnutky, ktore viedli pana dekana Batku k tomuto kroku a obavame sa, ze dovod rozviazania pracovneho zavazku udany bratovi Hvozdarovi v liste od dekana je zavadzajuci.

My, presbyteri, preto navrhujeme dat presetrit financnu situaciu na EBF UK Ministerstvom Skolstva. O dalsich krokoch a situacii sa dozviete na strankach VrbovceZbor.

Presbyteri cirkevneho zboru Vrbovce.

21/7/2013